Blended learning training

Event
Learn powerful techniques for opening and deepening conversations
During this three-day Coaching Masterclass 'Deep Trance' you will learn how to deepen crucial conversations. You will learn how to apply hypnotic conversation techniques in important conversations, coaching conversations, sales conversations, speeches and Storytelling.

In addition, we will also work with techniques where people can:


feel at ease
feel good about themselves
can draw on a richness of inner resources
become more energetic
become motivated
become more enthusiastic
are curious and eager to learn
learn more easily
change more quickly and more profoundly
think creatively and generatively
connect more easily with other people
...


The application possibilities are as rich as your own creativity allows.

Deep Coaching Masterclass

This Deep Coaching Masterclass is intended as further development. People who already have a background in coaching, facilitation, sales or related conversation techniques will be able to further deepen their skills.

Blended learning

From the time you subscribe, you will have access to the following resources:


the handout in PDF format;
online training videos;
handy templates.


Thanks to these online resources, you can start training immediately. You learn at your own pace and are supported by our trainer(s).
Event
Apprendre des techniques puissantes pour ouvrir et approfondir les conversations
Pendant cette masterclass de trois jours, Deep Trance, vous apprendrez comment approfondir des conversations cruciales. Vous apprendrez à appliquer les techniques de conversation hypnotique aux conversations importantes, aux conversations de coaching, aux appels de vente, aux discours et aux récits.

Nous travaillons également avec des techniques qui permettent aux gens:


se sentir à l'aise
se sentir bien dans leur peau
peut s'appuyer sur une multitude de ressources internes
devenir plus énergique
devenir motivé
devenir plus enthousiaste
sont curieux et désireux d'apprendre
apprendre plus facilement
changer plus rapidement et plus profondément
penser de manière créative et générative
se connecter plus facilement avec d'autres personnes
...


Les possibilités d'application sont si riches que votre propre créativité le permet.

Deep Coaching Masterclass

Cette Masterclass de Deep Coaching est prévue pour un développement supplémentaire. Les personnes qui ont déjà une expérience en matière de coaching, de facilitation, de vente ou de techniques de conversation connexes pourront approfondir leurs compétences.

Blended learning

A partir de votre inscription, vous aurez accès aux ressources suivantes :


Le document en format PDF
Vidéos de formation en ligne
Des templates pratiques


Grâce à ces ressources en ligne, vous pouvez commencer à la formation immédiatement. Vous apprenez à votre propre rythme et vous êtes soutenu par notre (nos) formateur(s).
Event
Leer krachtige technieken voor het openen en verdiepen van conversaties
Tijdens deze driedaagse Coaching Masterclass ‘Deep Trance’ leer je hoe je cruciale conversaties kan verdiepen. Zo leer je hypnotische gesprekstechnieken toepassen in belangrijke gesprekken, coachinggesprekken, verkoopgesprekken, speeches en Storytelling.

Daarnaast gaan we ook aan de slag met technieken waarmee mensen zich in een mum van tijd:


op hun gemak voelen
goed in hun vel zitten
kunnen putten uit een rijkdom aan innerlijke ‘resources’
energieker worden
gemotiveerd raken
enthousiaster worden
nieuwsgierig en leergierig worden
makkelijker leren
sneller en dieper veranderen
creatief en generatief denken
makkelijker verbinden met andere mensenDe toepassingsmogelijkheden zijn zo rijk als je eigen creativiteit mogelijk maakt.

Deep Coaching Masterclass

Deze Deep Coaching Masterclass is bedoeld als verdere ontwikkeling. Mensen die reeds een achtergrond hebben in coaching, faciliteren, sales of aanverwante gesprekstechnieken zullen hun skills verder kunnen verdiepen.

Blended learning

Vanaf het moment waarop je inschrijft krijg je toegang tot de volgende resources:


de hand-out in PDF formaat;
online training video's;
handige templates.


Dankzij deze online resources kan je meteen van start gaan met de opleiding. Je leert op eigen tempo en wordt daarin ondersteund door onze trainer(s).
Program
Leer geavanceerde NLP-technieken toepassen voor betere samenwerking, team performance en verandering Module 1 – Leader Coach

Eén van de belangrijkste uitgangspunten is dat je de werkwijzen van succesvolle mensen kan overnemen en integreren. In deze module maak je kennis met de principes en methodes van leiderschap en coaching.

Module 2 - Personal Mastery & Generative Fields

In deze module integreer je NLP skills over alle niveaus. Tegelijk leer je systemische en generative technieken om jezelf én anderen te ondersteunen in eigen persoonlijke ontwikkeling.

Module 3 - Belief Change

We houden graag vast aan onze overtuigingen. Of ze nu beperkend zijn of niet. Hier leer je heel effectieve technieken aan om die te veranderen. Change a-head!

Module 4 - Cultural Change

Cultuurverandering. We horen de term vaak wanneer er in de organisatie iets verandert. Maar hoe pak je een cultuurverandering nu precies aan? Hier leer je gebruik maken van een rijke en bijzonder effectieve toolset om de cultuur in een organisatie in een gewenste richting te laten bewegen.

Module 5 - Storytelling

Wie mensen kan inspireren en motiveren, boekt resultaat. Verhalen kunnen je daarbij helpen. Het zijn krachtige, natuurlijk instrumenten die we al eeuwen gebruiken om kennis door te geven en gedrag aan te leren.

Module 6 - Integratie

In deze masterclass stel je je eigen case voor. Hierbij integreer je al je inzichten en NLP vaardigheden!

 

Blended learning

Vanaf het moment waarop je inschrijft krijg je toegang tot de volgende resources:


de syllabus in e-book formaat;
online training video's en demo's;
een online bibliotheek met uitgewerkte coaching oefeningen en procedures;
één individuele coaching-sessie, af te spreken met één van de trainers / coaches.


Dankzij deze online resources kan je meteen van start gaan met jouw NLP Skills. Je leert op eigen tempo en wordt daarin ondersteund door onze trainers.

De 'live' trainingsessies zijn vooral gefocust op interactie en het leren inzetten van de technieken in de praktijk.

Planning

De planning van de trainingsessies gebeurt in onderling overleg zodat het optimaal past in de agenda's van de deelnemers. Daarom wordt het aantal plaatsen beperkt.

 
Program
Met NLP overtuig je mensen, communiceer je beter en ontwikkel je hefbomen om je doelen sneller te bereiken  

 
Program
Leer geavanceerde systemische principes en technieken inzetten om een organisatie- of teamcultuur in een gewenste richting te stimuleren  

 
Program
Leer krachtige technieken voor diepe en blijvende verandering  

 
Program
Geavanceerde workshopreeks voor ervaren coaches en change-facilitators
 
Program
We kennen allemaal de kracht van beeldvorming. Leer mensen inspireren met visual storytelling technieken!
 


Event
Learn to use advanced systemic principles and techniques to drive an organizational or team culture in a desired direction. During this two-day Coaching Masterclass 'Deep Culture' you will learn how to move the mindset and culture in people and teams towards specific goals as a manager, executive, coach or change facilitator. You will get to work with principles and techniques from memetics, systems science and family therapy that work with both individuals and teams.

With these techniques you will learn:


Recognize the different levels in culture and structure
How limiting mindsets manifest themselves in negative patterns of behavior
Use easy tools to adjust mindsets
Stimulate intrinsic motivation
How to actively involve people in commitment and ownership
Create a generative field with
Build powerful positive emotional attractors by means of
Empowering values and stories
Apply self-organizing principles
Stimulate self-solving capacity


Instead of focusing purely on behavior and behavioral change, you learn to work on deeper structures. Culture becomes for you a concept with concrete tools. With the help of these tools, you will be able to bring about cultural change in no time because you will see and understand the systemic interactions.

Deep Coaching Masterclass

This Deep Coaching Masterclass is intended for further development. People who already have a background in coaching, facilitation, change management and/or related techniques will be able to further deepen their skills.

Blended learning

From the moment you register, you will have access to the following resources:


The handout in PDF format;
Online training videos;
Handy templates.


Thanks to these online resources, you can start training immediately. You learn at your own pace and are supported by our trainer(s).
Event
Apprenez à utiliser des principes et des techniques systémiques avancés pour stimuler la culture d'une organisation ou d'une équipe dans une direction souhaitée. Pendant les deux jours de la Master Class "Culture profonde", vous apprendrez à faire évoluer la mentalité et la culture des personnes et des équipes vers des objectifs spécifiques en tant que manager, cadre, coach ou facilitateur de changement. Vous travaillerez avec des principes et des techniques issus de la mnétique, de la science des systèmes et de la thérapie familiale qui sont efficaces à la fois pour les individus et les équipes.

Avec ces techniques, vous apprendrez :


Reconnaître les différents niveaux de culture et de structure
Comment les mentalités limitantes se manifestent par des modèles de comportement négatifs.
Utiliser des outils simples pour adapter les mentalités
Stimuler la motivation intrinsèque
Comment faire participer activement les gens pour obtenir leur engagement et leur appropriation.
Créer un espace génératif avec de puissants attraits émotionnels positifs par le biais de valeurs et d'histoires responsabilisantes
Appliquer les principes d'auto-organisation
Stimuler la capacité d'autosolvabilité


Au lieu de se concentrer uniquement sur le comportement et le changement de comportement, on apprend à travailler sur les structures sous-jacentes. La culture devient pour vous un concept avec des outils concrets. Grâce à ces outils, vous serez en mesure de provoquer un changement culturel en un rien de temps, car vous verrez et comprendrez les interactions systémiques.

Deep Coaching Masterclass

Cette Masterclass de Deep Coaching est conçue comme un développement supplémentaire. Les personnes qui ont déjà une expérience en matière de coaching, de facilitation, de gestion du changement et/ou de techniques similaires pourront approfondir leurs compétences.

Blended learning

A partir de votre inscription, vous aurez accès aux ressources suivantes :


Le document en format PDF ;
Vidéos de formation en ligne ;
Des templates pratiques.


Grâce à ces ressources en ligne, vous pouvez commencer à la formation immédiatement. Vous apprenez à votre propre rythme et vous êtes soutenu par notre (nos) formateur(s).
Event
Leer geavanceerde systemische principes en technieken inzetten om een organisatie- of teamcultuur in een gewenste richting te stimuleren. Tijdens deze tweedaagse Coaching Masterclass ‘Deep Culture’ leer je hoe je als manager, leidinggevende, coach of change-facilitator de mindset en cultuur in mensen en teams naar specifieke doelen te bewegen. Je gaat aan de slag met principes en technieken uit de memetica, systeemwetenschap en familietherapie die werkzaam zijn bij zowel individuele personen als in teamverband.

Met deze technieken leer je:


de verschillende niveaus in cultuur en structuur herkennen
hoe beperkende mindsets zich uiten in negatieve gedragspatronen
makkelijke tools inzetten om mindsets aan te passen
intrinsieke motivatie stimuleren
op welke wijze je mensen actief kan betrekken tot engagement en ownership
een generatief veld te creëren met
krachtige positieve emotionele attractors opbouwen door middel van
empowerende waarden en verhalen
zelforganiserende principes toepassen
zelfoplossend vermogen te stimuleren


In plaats van louter te focussen op gedrag en gedragsverandering leer je te werken op dieperliggende structuren. Cultuur wordt voor jou een begrip met concrete handvaten. Met behulp van deze tools ga je dus in staat zijn om in een mum van tijd cultuurverandering teweeg te brengen omdat je de systemische interacties ziet en begrijpt.

Deep Coaching Masterclass

Deze Deep Coaching Masterclass is bedoeld als verdere ontwikkeling. Mensen die reeds een achtergrond hebben in coaching, faciliteren, verandermanagement en/of aanverwante technieken zullen hun skills verder kunnen verdiepen.

Blended learning

Vanaf het moment waarop je inschrijft krijg je toegang tot de volgende resources:


de hand-out in PDF formaat;
online training video's;
handige templates.


Dankzij deze online resources kan je meteen van start gaan met de opleiding. Je leert op eigen tempo en wordt daarin ondersteund door onze trainer(s).
Event
Learn to apply advanced NLP techniques for better collaboration, team performance and change. Build on your NLP Practitioner and learn essential principles and techniques that you can use as an executive, manager, coach or consultant. This course is designed for those who want to influence and lead people and organizations in a sustainable and constructive way.

After this training you will be able to:


Develop a flexible mindset and adapt it easily to changing circumstances.
Recognize and reverse limiting patterns in the behavior of people and teams.
Change limiting beliefs.
Align people and teams toward desired goals.
Make changes in organizational culture.
Gain insight into systemic dynamics in people and organizations.
Create powerful systemic attractors.
Guide people and teams through change in a sustainable way
Use storytelling techniques to motivate people and get them moving.


Flexible program

This NLP Master Practitioner consists of 24 half-day sessions. These sessions are flexibly scheduled as half-days, evenings and/or full days. Scheduling is done flexibly, in mutual agreement between participants and trainers.

Module 1 – Leader Coach

One of the key principles is that you can adopt and integrate the practices of successful people. This module introduces you to the principles and methods of leadership and coaching.

Module 2 - Personal Mastery & Generative Fields

In this module, you will integrate NLP skills on all levels. At the same time, you will learn systemic and generative techniques to support yourself and others in their own personal development.

Module 3 - Belief Change

We like to hold on to our beliefs. Whether they are limiting or not. Here you will learn very effective techniques to change them. Change a-head!

Module 4 - Cultural Change

Culture Change. We often hear the term when something is changing in the organization. But how exactly do you approach cultural change? Here you will learn how to use a rich and particularly effective toolset to move the culture in an organization in the desired direction.

Module 5 - Storytelling

Those who can inspire and motivate people, get results. Stories can help you do that. They are powerful, natural tools that we have used for centuries to pass on knowledge and teach behavior.

Module 6 - Integration

In this Masterclass, you will present your own case. In doing so, you will integrate all your insights and NLP skills!

Blended learning

From the time you enroll you will have access to the following resources:


The syllabus in e-book format;
Online training videos and demos;
An online library of elaborate coaching exercises and procedures;
One individual coaching session, to be arranged with one of the trainers/coaches.


Thanks to these online resources, you can start working on your NLP Skills right away. You learn at your own pace and are supported by our trainers. The 'live' training sessions are mainly focused on interaction and learning to apply the techniques in practice.

Planning

The scheduling of the training sessions is done by mutual agreement so that it best fits the agendas of the participants. Therefore, the number of places is limited.

Trainers

 

 

 
Event
Apprenez à appliquer des techniques avancées de PNL pour améliorer la collaboration, les performances des équipes et le changement. Développez vos compétences de PNL Practitioner et apprenez les principes et techniques essentiels que vous pouvez utiliser en tant que cadre, manager, coach ou consultant. Ce cours est prévu pour ceux qui veulent influencer et diriger des personnes et des organisations de manière durable et constructive.

Après cette formation, vous êtes capable:


Développer un esprit flexible et l'adapter facilement à chaque situation.
Reconnaître et modifier les tendances limitantes dans le comportement des personnes et des équipes.
Changer les croyances limitantes.
Aligner les personnes et les équipes sur les objectifs souhaités.
Apporter des changements dans la culture organisationnelle.
Acquérir un aperçu de la dynamique systémique des personnes et des organisations.
Créer de puissants attracteurs systémiques
Diriger les personnes et les équipes dans le changement de manière durable
Utilisez des techniques de narration pour motiver les gens et les mettre en mouvement.


Programme Flexible

Cette PNL Master Practitioner consiste en 24 séances d'une demi-journée. Ces sessions sont planifiées de manière flexible sous forme de demi-journées, de soirées et/ou de journées complètes. La planification est flexible, en accord mutuel entre les participants et les formateurs.Module 1 – Leader Coach
L'un des principes les plus importants est que vous pouvez adopter et intégrer les pratiques des personnes qui ont réussi. Ce module vous présente les principes et les méthodes de leadership et de coaching.


Module 2 - Mastery personnel et domaines génératifs
Dans ce module, vous intégrerez des compétences PNL à tous les niveaux. En même temps, vous apprendrez des techniques systémiques et génératives pour vous soutenir et soutenir les autres dans votre propre développement personnel.


Module 3 - Changement de conviction
Nous aimons nous tenir à nos convictions. Qu'ils soient limitatifs ou non. Vous y apprendrez des techniques très efficaces pour les changer. Changez de tête !


Module 4 - Cultural Change
Changement culturel. Nous entendons souvent ce terme lorsque quelque chose change dans l'organisation. Mais comment abordez-vous le changement culturel exactement ? Vous apprendrez ici comment utiliser un ensemble d'outils riches et très efficaces pour faire évoluer la culture d'une organisation dans la direction souhaitée.


Module 5 - Storytelling
Qui peut inspirer et motiver les gens, obtient des résultats. Les histoires peuvent vous aider dans ce domaine. Ce sont des instruments puissants et naturels que nous utilisons depuis des siècles pour transmettre des connaissances et enseigner des comportements.


Module 6 - Integratie
Dans cette masterclass, vous présenterez votre propre cas. Vous intégrerez toutes vos connaissances et compétences PNL !Blended learning

A partir de votre inscription, vous aurez accès aux ressources suivantes :


Le programme d'études en format e-book ;
Vidéos de formation et démos en ligne ;
Une bibliothèque en ligne avec des exercices et des procédures de coaching élaborés ;
Une session de coaching individuel, à organiser avec un des formateurs/coachs.


Grâce à ces ressources en ligne, vous pouvez immédiatement commencer à travailler avec vos compétences PNL. Vous apprenez à votre propre rythme et êtes soutenu par nos formateurs. Les sessions de formation " live " se concentrent principalement sur l'interaction et l'apprentissage de l'application des techniques dans la pratique.

Planning

La planification des sessions de formation se fait en consultation mutuelle afin qu'elle corresponde au mieux aux agendas des participants. Le nombre de places est donc limité.

Trainers

 

 
Event
Leer geavanceerde NLP-technieken toepassen voor betere samenwerking, team performance en verandering. Bouw verder op je NLP Practitioner skills en leer essentiële principes en technieken die je kan inzetten als leidinggevende, manager, coach of consultant. Deze opleiding is bedoeld voor wie mensen en organisatie op een duurzame en constructieve manier willen beïnvloeden en leiden.

Na deze opleiding ben je in staat om:


Een flexibele mindset te ontwikkelen en die makkelijk te passen aan veranderende omstandigheden.
Beperkende patronen in gedrag van mensen en teams te herkennen en om te buigen.
Beperkende overtuigingen te veranderen.
Mensen en teams te aligneren naar gewenste doelen.
Veranderingen aan te brengen in organisatiecultuur.
Inzicht te krijgen in systemische dynamieken in mensen en organisaties.
Krachtige systemische attractors te creëren.
Mensen en teams op een duurzame wijze door verandering te leiden
Verhaal- en vertel technieken inzetten om mensen te motiveren en in beweging te zetten.


Flexibel programma

Deze NLP Master Practitioner bestaat uit 24 halve-dag sessies. Deze sessies worden flexibel ingepland als halve dagen, avonden en/of volle dagen. De planning gebeurt flexibel, in onderlinge afstemming tussen deelnemers en trainers.


Module 1 – Leader Coach
Eén van de belangrijkste uitgangspunten is dat je de werkwijzen van succesvolle mensen kan overnemen en integreren. In deze module maak je kennis met de principes en methodes van leiderschap en coaching.
Module 2 - Personal Mastery & Generative Fields
In deze module integreer je NLP skills over alle niveaus. Tegelijk leer je systemische en generative technieken om jezelf én anderen te ondersteunen in eigen persoonlijke onwikkeling.
Module 3 - Belief Change
We houden graag vast aan onze overtuigingen. Of ze nu beperkend zijn of niet. Hier leer je heel effectieve technieken aan om die te veranderen. Change a-head!
Module 4 - Cultural Change
Cultuurverandering. We horen de term vaak wanneer er in de organisatie iets verandert. Maar hoe pak je een cultuurverandering nu precies aan? Hier leer je gebruik maken van een rijke en bijzonder effectieve toolset om de cultuur in een organisatie in een gewenste richting te laten bewegen.
Module 5 - Storytelling
Wie mensen kan inspireren en motiveren, boekt resultaat. Verhalen kunnen je daarbij helpen. Het zijn krachtige, natuurlijk instrumenten die we al eeuwen gebruiken om kennis door te geven en gedrag aan te leren.
Module 6 - Integratie
In deze masterclass stel je je eigen case voor. Hierbij integreer je al je inzichten en NLP vaardigheden!


Blended learning

Vanaf het moment waarop je inschrijft krijg je toegang tot de volgende resources:


de syllabus in e-book formaat;
online training video's en demo's;
een online bibliotheek met uitgewerkte coaching oefeningen en procedures;
één individuele coaching-sessie, af te spreken met één van de trainers / coaches.


Dankzij deze online resources kan je meteen van start gaan met jouw NLP Skills. Je leert op eigen tempo en wordt daarin ondersteund door onze trainers. De 'live' training-sessies zijn vooral gefocust op interactie en het leren inzetten van de technieken in de praktijk.

Planning

De planning van de training-sessies gebeurt in onderling overleg zodat het optimaal past in de agenda's van de deelnemers. Daarom wordt het aantal plaatsen beperkt.

Trainers
Event
With NLP you convince people, communicate better and develop levers to achieve your goals faster. Neuro-Linguistic Programming (NLP) teaches you to look at the world around you in a new way. You will get a better view and grip of what is happening to yourself and others, thus making your own communication and leadership more effective. In our NLP trainings, we put a lot of emphasis on direct applications of NLP techniques to the situations you as a participant will encounter yourself.

After this training you will be able to:


Perceive cognitive patterns and preferences through verbal and nonverbal cues
Appreciate and influence perceptions and mental models
Evoke, direct and anchor powerful mental and emotional states
Formulate and achieve objectives more effectively
Reframe limiting beliefs
Recognize and reverse thinking errors
Build and maintain interpersonal boundaries
Solve dilemmas
Apply various NLP techniques as tools for coaching and change


Program

The NLP Practitioner Flex course consists of 16 half-day sessions. These sessions are flexibly scheduled as half-days, evenings and/or full days. Scheduling is flexible, in mutual agreement between participants and trainers.

Module 1: Awareness of yourself and others


Discover with NLP how people think.
Learn to calibrate cognitive patterns and preferences based on verbal and nonverbal cues.
Learn techniques to tune into these preferences and build rapport.
Improve the quality of your perceptions.
Discover particularly effective and empowering principles for communication, decision-making, goals, and interactions with other people.
Integrate your abilities to think, feel and act.
Ensure alignment at all logical levels: environment, behavior, competencies, values, beliefs, identity and meaning.


Module 2: Emotional intelligence


Learn to empathize with various perceptual positions.
Consciously take mental and emotional distance from difficult or traumatic experiences.
Discover the power of mental, emotional '' and learn how to influence it.
Develop yourself powerful mental and emotional '' for, presence and charisma.
Build-in emotional triggers using anchoring and other conditioning techniques.
Connect and deepen and integrate them through S.C.O.R.E. conversation and coaching techniques.
Learn to properly articulate goals and desired outcomes.
Stimulate intrinsic motivation and give it direction in yourself and others.
Evoke resource states in order to overcome obstacles and realize desired outcomes.


Module 3: Language and thinking strategies


Discover the (unconscious) depth structure in language
Learn to intercept cognitive errors using the neurolinguistic Meta Model.
Frame and reframe limiting statements.
Learn the first steps to modeling patterns of success.
Utilize successful strategies for learning and change such as the Disney Strategy.


Module 4: Leadership, integrity, conflicts en dilemma's


Cultivate healthy interpersonal boundaries.
Cultivate authentic, high integrity.
Learn to communicate nonviolently.
Learn to coach and mediate in conflicts.
Deal more effectively with your own conflict situations.
Learn to coach people who struggle with dilemmas (internal conflicts).
Coach with the help of timelines.


Module 5: Integration en Certification


Integrate your newly acquired NLP insights and techniques and learn to apply them in numerous situations.
You will receive feedback on your own NLP skills.
After a successful demonstration, you will receive your NLP Practitioner certificate!


Blended learning

From the time you register you will have access to the following resources:


The syllabus in e-book format;
Online training videos and demos;
An online library of worked-out exercises and NLP procedures;
One individual coaching session, to be arranged with one of the trainers/coaches.


Thanks to these online resources, you can start your NLP Practitioner training immediately. You learn at your own pace and are supported by our NLP trainers. The 'live' training sessions are mainly focused on interaction and learning to apply the NLP techniques in practice.

Planning

The planning of the training sessions is done in mutual agreement so that it best fits the agendas of the participants. Therefore, the number of places is limited.

The next groups will start on the dates below.

Trainers
Event
Avec PNL vous convainquez les gens, communiquez mieux et développez des leviers pour atteindre vos objectifs plus rapidement. La programmation neuro-linguistique (PNL) vous apprend à regarder le monde d'une nouvelle manière. Vous aurez une meilleure vue et une meilleure prise sur ce qui vous arrive à vous et aux autres, ce qui rendra votre propre communication et votre leadership plus efficaces. Dans nos formations PNL, nous mettons l'accent sur l'application directe des techniques de la PNL à des situations que vous devrez vous-même gérer en tant que participant.

Après cette formation, vous êtes capable:


percevoir les schémas et préférences cognitifs par des signaux verbaux et non verbaux
Apprécier et influencer les perceptions et les modèles mentaux
Appeler, diriger et ancrer des états mentaux et émotionnels puissants
Formuler et atteindre les objectifs de manière plus efficace
Recadrer les croyances limitantes
Reconnaître et inverser les erreurs de réflexion
établir et maintenir les frontières interpersonnelles
Résoudre les dilemmes
Utiliser diverses techniques de PNL comme instruments d'accompagnement et de changement


Programme

Le cours PNL Practitioner Flex se compose de 16 sessions d'une demi-journée. Ces sessions sont programmées de manière flexible sous forme de demi-journées, de soirées et/ou de journées complètes. La planification est flexible, en accord avec les participants et les formateurs.

Module 1: Conscience de soi et d'autrui


Découvrez avec la PNL comment les gens pensent.
Apprendre à calibrer les modèles et préférences cognitifs en fonction d'indices verbaux et non verbaux.
Apprenez des techniques pour vous adapter à ces préférences et établir des rapports.
Améliorez la qualité de votre perception.
Découvrez des principes particulièrement efficaces et habilitants pour la communication, la prise de décision, les objectifs et les interactions avec d'autres personnes.
Intégrez vos capacités à penser, à ressentir et à agir.
Assurer l'alignement à tous les niveaux logiques : environnement, comportement, compétences, valeurs, croyances, identité et signification.


Module 2: L'intelligence émotionnelle


Apprenez à vous identifier à diverses positions perceptuelles.
Prendre consciemment de la distance mentale et émotionnelle par rapport aux expériences difficiles ou traumatisantes.
Découvrez le pouvoir du mental, de l'émotionnel et apprenez à l'influencer.
Développez votre propre puissance mentale et émotionnelle, votre présence et votre charisme.
Intégrer des déclencheurs émotionnels en utilisant des techniques d'ancrage et d'autres techniques de conditionnement.
Connectez-les, approfondissez-les et intégrez-les grâce aux techniques de conversation et de coaching de S.C.O.R.E.
Apprendre à formuler correctement les objectifs et les résultats souhaités.
Stimuler la motivation intrinsèque et lui donner une direction en soi et chez les autres.
Évoquer les états de ressources afin de surmonter les obstacles et d'atteindre les résultats souhaités.


Module 3: Langue et stratégies de pensée


Découvrir la structure de profondeur (inconsciente) du langage.
Apprenez à intercepter les erreurs cognitives en utilisant le méta-modèle neurolinguistique.
Encadrer et recadrer les déclarations limitatives.
Apprenez les premières étapes pour modéliser les modèles de réussite.
Utilisez des stratégies d'apprentissage et de changement qui ont fait leurs preuves, comme la stratégie Disney.


Module 4: Leadership, intégrité, conflits et dilemmes


Cultive des frontières interpersonnelles saines.
Cultiver l'authentique, la haute intégrité.
Apprendre la communication non violente.
Apprendre à encadrer et à arbitrer les conflits.
Gérez plus efficacement vos propres situations de conflit.
Apprenez à encadrer des personnes qui sont aux prises avec des dilemmes (conflits internes).
Coach au moyen de lignes de temps.


Module 5: Intégration et certification


Intégrez vos nouvelles connaissances et techniques de PNL et apprenez à les appliquer dans de nombreuses situations.
Vous recevrez un retour d'information sur vos propres compétences en PNL.
Après une démonstration réussie, vous recevrez votre certificat de praticien en PNL !


Blended learning

A partir de votre inscription, vous aurez accès aux ressources suivantes :


Le document en format PDF ;
Vidéos de formation en ligne ;
Des templates pratiques.


Grâce à ces ressources en ligne, vous pouvez commencer à la formation immédiatement. Vous apprenez à votre propre rythme et vous êtes soutenu par notre (nos) formateur(s). Les sessions de formation "live" se concentrent principalement sur l'interaction et l'apprentissage de l'application pratique des techniques de PNL.

Planning

La planification des sessions de formation se fait en consultation mutuelle afin qu'elle s'adapte de manière optimale aux agendas des participants. Le nombre de places est donc limité.

Les prochains groupes commencent aux dates ci-dessous.

Entraîneurs
Event
Met NLP overtuig je mensen, communiceer je beter en ontwikkel je hefbomen om je doelen sneller te bereiken. Met Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) leer je op een nieuwe manier naar de wereld om je heen kijken. Je krijgt beter zicht én grip op wat er bij jezelf en anderen gebeurt en maakt zo je eigen communicatie en leiderschap effectiever. In onze NLP opleidingen leggen we zeer veel nadruk op directe toepassingen van NLP technieken op die situaties waar je als deelnemer zelf mee te maken krijgt.

Na deze opleiding ben je in staat om:


cognitieve patronen en voorkeuren waar te nemen a.d.h.v. verbale en non-verbale signalen
percepties en mentale modellen te appreciëren en beïnvloeden
krachtige mentale en emotionele 'states' op te roepen, te sturen en te verankeren
effectiever doelstellingen te formuleren en te bereiken
beperkende overtuigingen te herkaderen
denkfouten te herkennen en om te buigen
interpersoonlijke grenzen op te bouwen en te handhaven
dilemma's op te lossen
diverse NLP technieken in te zetten als instrument voor coaching en verandering


Programma

De NLP Practitioner Flex opleiding bestaat uit 16 halve-dag sessies. Deze sessies worden flexibel ingepland als halve dagen, avonden en/of volle dagen. De planning gebeurt flexibel, in onderlinge afstemming tussen deelnemers en trainers.

Module 1 : Bewustzijn van zelf en anderen


Ontdek met NLP hoe mensen denken.
Leer cognitieve patronen en voorkeuren kalibreren aan de hand van verbale en non-verbale signalen.
Leer technieken om op deze voorkeuren af te stemmen en rapport op te bouwen.
Verbeter de kwaliteit van je perceptie.
Ontdek bijzonder werkzame en vermogende uitgangspunten voor communicatie, besluitvorming, doelstellingen en interacties met andere mensen.
Integreer je vermogens om te denken, te voelen en te handelen.
Zorg voor alignering op alle logische niveaus: omgeving, gedrag, competenties, waarden, overtuigingen, identiteit en zingeving.


Module 2 : Emotionele intelligentie 


Leer je inleven in diverse perceptuele posities.
Neem bewust mentale en emotionele afstand van moeilijke of traumatische ervaringen.
Ontdek de kracht van mentale, emotionele '' en leer hoe je die kan beïnvloeden.
Ontwikkel zelf krachtige mentale en emotionele '' voor , présence en charisma.
Bouw emotionele triggers in aan de hand van ankeren en andere conditioneringstechnieken.
Verbind en verdiep en integrereer die door middel van S.C.O.R.E. gespreks- en coachingtechieken.
Leer doelstellingen en gewenste uitkomsten goed te formuleren.
Stimuleer intrensieke motivatie en geef richting hieraan bij jezelf en anderen.
Roep gericht 'resource states' op om belemmeringen te overstijgen en gewenste uitkomsten te realiseren.


Module 3 : Taal en denkstrategieën


Ontdek de (onbewuste) dieptestructuur in taal.
Leer cogntieve fouten te onderscheppen door middel van het neurolinguïstische Meta Model.
Kader en herkader beperkende uitspraken.
Leer te eerste stappen om succespatronen te modelleren.
Maak gebruik van succesvolle strategiën voor leren en veranderen zoals de Disney Strategie.


Module 4 : Leiderschap, integriteit, conflicten en dilemma's


Cultiveer gezonde interpersoonlijke grenzen.
Cultiveer een authentieke, hoge integriteit.
Leer geweldloos communcieren.
Leer bij conflicten coachen en bemiddelen.
Ga effectiever om met eigen conflictsituaties.
Leer mensen die worstelen met dilemma's (interne conflicten) te coachen.
Coach a.d.h.v. tijdslijnen.


Module 5 : Integratie en Certificatie


Integreer je nieuw verworven NLP inzichten en technieken en leer ze toepassen in velerlij situaties.
Je krijgt feedback over je eigen NLP skills.
Na een succesvolle demonstratie ontvang je jouw NLP Practitioner certificaat!


Blended learning

Vanaf het moment waarop je inschrijft krijg je toegang tot de volgende resources:


de syllabus in e-book formaat;
online training video's en demo's;
een online bibliotheek met uitgewerkte oefeningen en NLP procedures;
één individuele coaching-sessie, af te spreken met één van de trainers / coaches.


Dankzij deze online resources kan je meteen van start gaan met jouw NLP Practitioner opleiding. Je leert op eigen tempo en wordt daarin ondersteund door onze NLP trainers. De 'live' trainingsessies zijn vooral gefocust op interactie en het leren inzetten van de NLP technieken in de praktijk.

Planning

De planning van de trainingsessies gebeurt in onderling overleg zodat het optimaal past in de agenda's van de deelnemers. Daarom wordt het aantal plaatsen beperkt.

De volgende groepen starten op onderstaande data.
Event
Make better decisions! Particularly when things are uncertain or unclear. For Managers and Business Owners. Have you ever regretted a decision? Or, has an employee's decision ever gotten you or your organization into trouble or caused harm? What could it mean for your organization if better decisions were made at all levels? Or, what if decisions were always made in the best interest of the organization? How can you be sufficiently confident that your decisions will ultimately achieve the desired results?

In this Masterclass, you will be introduced to a proven method, based on common sense. It is a system that has been used for many years by the management of larger and international companies to achieve goals with considerably more certainty.

This method can be used by anyone and contains a number of principles, a framework and a process that helps you to make better decisions. Thus it allows you to create and protect value for your organization.

If you want to know more about it don't hesitate to register for this online master class in the form of a Teams meeting with presentation.

Topics to be covered:


What is the effect of uncertainty on objectives?
How can you deal with this effect of uncertainty on goals?
What is actually the purpose of "better decision making" and what principles support "better decision making"?
How can you integrate "better decision making" at all levels in your organization?
What process can you use that will help you and your employees make better decisions?
What is the importance of dialogue on better decision making?
The Disney strategy and how to link it to the decision-making process.


You will receive a handout of the presentation in pdf and as additional course material, background information and for inspiration you will also be sent the book "Total Respect Management" (Blokland & Reniers, 2013) and the accompanying inspiration cube (Value 75 euros) upon enrollment.
Event
Décidez mieux! Surtout lorsque les choses sont incertaines ou pas claires. Pour les cadres et les dirigeants. Avez-vous déjà regretté une décision ? Une décision prise par un employé a-t-elle déjà causé des problèmes ou un désavantage pour vous ou votre organisation ? Qu'est-ce que cela signifierait pour votre organisation si de meilleures décisions étaient prises à tous les niveaux ? Ou encore, si les décisions sont toujours prises dans le meilleur intérêt de l'organisation ? Comment pouvez-vous être suffisamment certain que vos décisions permettront en fin de compte d'atteindre le résultat souhaité ?

Dans ce Master Class, vous serez initié à une méthode éprouvée, basée sur le bon sens. C'est un système qui est utilisé depuis de nombreuses années par la direction de grandes entreprises internationales pour atteindre leurs objectifs avec beaucoup plus de certitude.

Cette méthode peut être utilisée par tout le monde et contient un certain nombre de principes, un cadre et un processus qui vous aident à prendre de meilleures décisions. Elle vous permet de créer et de protéger la valeur de votre organisation.

Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous inscrire à cette Masterclass en ligne sous la forme d'une réunion en Teams avec présentation.

Sujets couverts :


Quel est l'effet de l'incertitude sur les objectifs ?
Comment faire face à cet effet d'incertitude sur les objectifs ?
Quel est en fait le but de "meilleure déciser''
Comment pouvez-vous intégrer  "meilleure déciser" à tous les niveaux de votre organisation ?
Quel processus pouvez-vous utiliser pour vous permettre, à vous et à vos employés, de prendre de meilleures décisions ?
Quelle est l'importance du dialogue pour une meilleure prise de décision ?
La stratégie Disney et la façon de la relier au processus de prise de décision.


Vous recevrez un document de présentation en format pdf et, comme matériel de cours supplémentaire, informations de base et inspiration, vous recevrez également le livre "Total Respect Management" (Blokland & Reniers, 2013) et le cube d'inspiration qui l'accompagne (valeur 75 euros) lors de l'inscription.

 
Event
Beter beslissen! Vooral wanneer zaken onzeker of onduidelijk zijn. Voor Managers en Zaakvoerders. Heb je wel eens spijt gehad van een beslissing? Of, heeft een beslissing van een medewerker jou of je organisatie al eens in de problemen gebracht of nadeel berokkend? Wat zou het voor je organisatie kunnen betekenen als er op alle niveaus betere beslissingen genomen worden? Of, wat als beslissingen steeds in het belang van de organisatie worden genomen? Hoe kun je er voldoende zeker van zijn dat je beslissingen uiteindelijk het gewenste resultaat bereiken?

In deze masterclass maak je kennis met een beproefde methode, gebaseerd op gezond boerenverstand. Het is een systeem dat reeds vele jaren door het management van grotere en internationale bedrijven wordt toegepast om met aanzienlijk meer zekerheid doelstellingen te verwezenlijken.

Deze methode kan door iedereen gebruikt worden en bevat een aantal principes, een raamwerk en een proces dat je helpt om betere beslissingen te nemen. Zo laat het je toe om waarde voor je organisatie te creëren en te beschermen.

Wil je er meer over weten aarzel dan niet om in te schrijven voor deze online masterclass in de vorm van een Teams meeting met presentatie.

Topics die aan bod komen:


Wat is het effect van onzekerheid op doelstellingen?
Hoe kun je omgaan met dit effect van onzekerheid op doelstellingen?
Wat is eigenlijk het doel van “beter beslissen” en welke principes ondersteunen het “beter beslissen”?
Hoe kun je “beter beslissen” integreren op alle niveaus in je organisatie?
Welk proces kun je inzetten waardoor jij en je medewerkers beter beslissingen kunnen nemen?
Wat is het belang van dialoog inzake “beter beslissen”?
De Disney strategie en hoe je deze kunt linken met het beslissingsproces.


Je krijgt een hand-out van de presentatie in pdf opgestuurd en als bijkomend cursusmateriaal, achtergrond informatie en ter inspiratie krijg je ook het boek “Total Respect Management” (Blokland & Reniers, 2013) en de bijbehorende inspiratiekubus (Waarde 75 euro) bij inschrijving toegestuurd.

 
Event
Advanced workshop series for experienced coaches and change facilitators In the courses Deep Coaching Masterclasses you will further build your skillset as coach, facilitator, executive or manager with science-based techniques from systems science, positive psychology, communication science, and cognitive behavioral therapy, among others.

From this solid foundation, you will learn easily deployable techniques to create change in people and teams.
Each Deep Coaching Masterclass has its own angle with specific objectives:


Deep Trance


Learn powerful techniques for opening and deepening conversations.


Deep Change


Zorg voor diepe en blijvende verandering in mensen en teams.


Deep Culture


Learn to lead an organizational or team culture in a desired direction with systemic techniques

The application possibilities are as rich as your own creativity allows.

Deep Coaching Masterclasses

These Deep Coaching Masterclasses are intended for further development. People who already have a background in coaching, facilitation or related will be able to further deepen their skills.

Blended learning

From the time you enroll, you will have access to the following resources:


the hand-outs in PDF format;
online training video's;
handy templates.


Thanks to these online resources, you can start training immediately. You learn at your own pace and are supported by our trainer(s).

 
Event
Séminaires avancés pour les coaches expérimentés et les facilitateurs de changement. Dans la série des Master Classes de Coaching Profond, vous développez vos compétences en tant que coach, facilitateur, cadre ou manager grâce à des techniques scientifiques issues de la science des systèmes, de la psychologie positive, de la science de la communication et de la thérapie cognitivo-comportementale, entre autres.

À partir de cette base solide, vous apprenez des techniques facilement applicables pour apporter des changements aux personnes et aux équipes. Chaque Masterclass de Coaching Profond a son propre angle avec des objectifs spécifiques :


Deep Conversations


Apprenez des techniques puissantes pour ouvrir et approfondir les conversations.


Deep Change


Créer un changement profond et durable dans les personnes et les équipes.


Deep Culture


Apprendre à diriger une culture d'organisation ou d'équipe dans une direction souhaitée à l'aide de techniques systémiques

Les possibilités d'application sont aussi riches que le permet votre propre créativité.

Masterclasses de Coaching profond

Ces Masterclasses de Coaching profond sont conçues comme un perfectionnement. Les personnes qui ont déjà une expérience dans le domaine du coaching, de l'animation ou dans des domaines connexes pourront approfondir leurs compétences.

Blended learning

A partir de votre inscription, vous aurez accès aux ressources suivantes :


Le document en format PDF ;
Vidéos de formation en ligne ;
Des templates pratiques.


Grâce à ces ressources en ligne, vous pouvez commencer à la formation immédiatement. Vous apprenez à votre propre rythme et vous êtes soutenu par notre (nos) formateur(s).

 
Event
Geavanceerde workshopreeks voor ervaren coaches en change-facilitators In de reeks Deep Coaching Masterclasses bouw je jouw skillset als coach, facilitator, leidinggevende of manager verder uit met science-based technieken uit o.a. de systeemwetenschap, positieve psychologie, communicatiewetenschap en cognitieve gedragstherapie.

Vanuit deze solide basis leer je makkelijk inzetbare technieken om verandering aan te brengen in mensen en teams. Elke Deep Coaching Masterclass heeft een eigen invalshoek met specifieke doelstellingen:


Deep Conversations


Leer krachtige technieken voor het openen en verdiepen van conversaties.


Deep Change


Zorg voor diepe en blijvende verandering in mensen en teams.


Deep Culture


Leer een organisatie- of teamcultuur in een gewenste richting te leiden met systemische technieken

De toepassingsmogelijkheden zijn zo rijk als je eigen creativiteit mogelijk maakt.

Deep Coaching Masterclasses

Deze Deep Coaching Masterclasses zijn bedoeld als verdere ontwikkeling. Mensen die reeds een achtergrond hebben in coaching, faciliteren of aanverwante zullen hun skills verder kunnen verdiepen.

Blended learning

Vanaf het moment waarop je inschrijft krijg je toegang tot de volgende resources:


de hand-outs in PDF formaat;
online training video's;
handige templates.


Dankzij deze online resources kan je meteen van start gaan met de opleiding. Je leert op eigen tempo en wordt daarin ondersteund door onze trainer(s).

 
Event
Stories can take on a life of their own, especially online. How do you create impactful stories that move your business forward? Storytelling... it's as old as humanity itself, we all know born storytellers, we hang on to their every word when they tell captivating stories, stir up emotions and take us on a journey full of possibilities and inspiration.

People who 'have to' tell stories professionally today sometimes feel hampered by the online scene, the technological barrier, etc. The medium has changed; from flip-chart and personal impact to technological tools in virtual meetings. Fortunately, the principles of Storytelling have remained the same.

How do you tell stories online that make people say: "Wow! I want more of that!"

This training is meant for people who 'have to' tell online stories: communication managers, marketers, salespeople, entrepreneurs, ... but also HR managers, training managers, copywriters, trainers, coaches and consultants.

During this two-day 'Online Storytelling' training you will learn:


Build a 'hypnotic' story structure.
Employing symbolism and archetypes as landmark.
Employ subliminal storytelling techniques (foreshadowing, suggestions, etc.).
Build-in emotional triggers.
Using humor and lateral jumps to hold attention.
Making your story or stories authentically live online.
How to use technology as a support (rather than a hindrance).


The coaches; Stephan Vanhaverbeke, Koen Callaerts and Hans Demeyer are professional storytellers who have been training and coaching entrepreneurs, professionals and other coaches to tell inspiring stories since the 90s. They draw from a treasure trove of stories and storytelling techniques that they complement with techniques from NLP, conversational hypnosis, marketing, etc.

This training is given simultaneously 'live' and 'online'. The 'live' training can take place in the safest conditions while a moderator ensures that you as an online participant also fully participate.
Event
Les histoires peuvent prendre une vie propre, surtout en ligne. Comment créer des histoires percutantes qui font avancer votre entreprise ? Les histoires ... elles sont aussi vieilles que l'humanité. Nous connaissons tous des raconteurs nés. Nous nous accrochons à chacun de leurs mots lorsqu'ils racontent des histoires captivantes, suscitent des sentiments et nous emmènent dans un voyage plein de possibilités et d'inspiration.

Aujourd'hui, les personnes qui "doivent" raconter des histoires de manière professionnelle se sentent parfois gênées par le monde en ligne, les barrières technologiques, etc. Le médium a changé ; il est passé du flip-chart et de l'impact personnel aux outils technologiques dans les réunions virtuelles.Heureusement, les principes du conte sont restés les mêmes.
Comment raconter des histoires en ligne qui font dire aux gens : "Wow ! Je veux plus de ça !"

Cette formation s'adresse aux personnes qui "doivent" raconter des histoires en ligne : les responsables de la communication, les spécialistes du marketing, les vendeurs, les entrepreneurs, ... et en fait aussi les responsables des ressources humaines, les responsables de la formation, les rédacteurs, les formateurs, les coachs et les consultants.

Pendant le deux jours de cette formation 'Narration en ligne' vous apprendra:


Construire une structure narrative "hypnotique".
Utiliser le symbolisme et les archétypes comme points de repère.
Utiliser des techniques de narration subliminale (préfiguration, suggestions, etc.).
Intégrer des triggers émotionnels.
Utiliser l'humour et les sauts latéraux pour garder l'attention.
Donner vie à votre ou vos histoires de manière authentique en ligne.
Comment utiliser la technologie comme un support (au lieu d'un obstacle).


Les formateurs ; Stephan Vanhaverbeke, Koen Callaerts et Hans Demeyer sont des raconteurs professionnels qui, depuis les années 90, forment et accompagnent des entrepreneurs, des professionnels et des coaches pour raconter des histoires inspirantes. Ils puisent dans un coffre aux trésors d'histoires et de techniques de narration qu'ils complètent par des techniques de PNL, d'hypnose conversationnelle, de marketing, etc.

Cette formation est simultanément "en personne" et "en ligne". La formation "en personne" peut se dérouler dans les conditions les plus sûres possibles. Un modérateur s'assure que vous participez pleinement en tant que participant en ligne.
Event
Verhalen kunnen hun eigen leven leiden, zeker online. Op welke manier creëer je impactvolle verhalen die jouw zaak vooruit helpen? Verhalen vertellen… het is zo oud als het mens-zijn zelve. We kennen allemaal geboren verhalenvertellers. We hangen aan hun lippen wanneer ze pakkende verhalen brengen, gevoelens losmaken en ons meenemen op een weg vol mogelijkheden en inspiratie.

Mensen die professioneel verhalen 'moeten' vertellen voelen zich vandaag soms belemmerd door het online gebeuren, de technologische drempel enz. Het medium is veranderd; van flip-chart en persoonlijke impact naar technologische tools in virtuele meetings. Gelukkig zijn de principes van Ssorytelling zijn dezelfde gebleven.

Hoe breng je online verhalen waarvan mensen écht zeggen: "Wow! Daar wil ik méér van!"

Deze training is bedoeld voor mensen die online verhalen ‘moeten’ vertellen: communicatieverantwoordelijken, marketers, verkopers, ondernemers, … en eigenlijk ook HR-verantwoordelijken, opleidingsverantwoordelijken, copywriters, trainers, coaches en consultants.

In deze tweedaagse 'Online Storytelling' training leer je:


Een ‘hypnotische’ verhalenstructuur opbouwen.
Symboliek en archetypes in te zetten als herkenningspunten.
Subliminale verteltechnieken hanteren (foreshadowing, suggesties, …)
Emotionele triggers in te bouwen.
Humor en laterale sprongen in te zetten om de aandacht vast te houden.
Jouw verhaal of verhalen authentiek online laten leven.
Hoe je technologie als een ondersteuning kan inzetten (in plaats van een belemmering).


De trainers; Stephan Vanhaverbeke, Koen Callaerts en Hans Demeyer zijn professionele storytellers die sinds de jaren ’90 ondernemers, professionals en coaches opleiden en begeleiden om inspirerende verhalen te vertellen. Ze putten uit een schatkist vol verhalen en verteltechnieken die ze aanvullen met technieken uit NLP, conversationele hypnose, marketing enz.

Deze training wordt simultaan ‘live’ en ‘online’ gegeven. De ‘live’ training kan bij ons in de meest veilige omstandigheden plaatsvinden. Een moderator zorgt ervoor dat je als online deelnemer ook volop participeert.
Event
Learn powerful techniques to make deep and lasting changes! During this two-day Coaching Masterclass 'Deep Change' you will learn how to create deep and lasting change in other people as a manager, executive, coach or change facilitator. You will learn powerful psychological principles and techniques that you can apply both in individual coaching conversations and in team contexts.

With these techniques you will learn:


remove barriers to change
change denial, disbelief, incomprehension or other resistance
create space for change
increase involvement and commitment
stimulate creativity and the ability to solve problems themselves
maintain a learning attitude
reframe limiting beliefs
generate a positive mindset
promote trustProfound personal and organizational change has become essential to keep up with a rapidly changing world. Profound change means an irreversible, radical change that occurs from within. The methods taught are based on systems science and cognitive behavioral therapy, among others.

Deep Coaching Masterclass

This Deep Coaching Masterclass is meant for further development. People who already have a background in coaching, facilitation, and/or related techniques will be able to deepen their skills.

Blended learning

From the moment you enroll you will have access to the following resources:


the hand-out in PDF format;
online training video's;
handy templates.


Thanks to these online resources, you can start training immediately. You learn at your own pace and are supported by our trainer(s).
Event
Apprendre des techniques puissantes pour un changement profond et durable Au cours de cette Master Class de deux jours sur le coaching "Changement profond", vous apprendrez comment, en tant que manager, dirigeant, coach ou facilitateur de changement, vous pouvez créer un changement profond et durable chez d'autres personnes. Vous apprendrez des principes et des techniques psychologiques puissants que vous pourrez appliquer dans des conversations de coaching individuel ainsi que dans un contexte d'équipe.

Grâce à ces techniques, vous apprendrez:


Supprimer les obstacles au changement
Inverser le négationnisme, l'incrédulité, l'incompréhension ou toute autre résistance
Créer un espace pour le changement
Augmenter la participation et l'engagement
Stimuler la créativité et la capacité à résoudre les problèmes par soi-même
Maintenir une attitude d'apprentissage
Recadrer les croyances limitantes
Générer un état d'esprit positif
Promouvoir la confianceDe changements personnels et organisationnels profonds sont devenus essentiels pour suivre l'évolution rapide du monde. Un changement en profondeur signifie un changement irréversible et radical qui vient de l'intérieur. Les méthodes utilisées sont basées sur la science des systèmes et la thérapie cognitivo-comportementale.

Deep Coaching Masterclass

Cette Masterclass de Deep Coaching est conçue comme un développement supplémentaire. Les personnes qui ont déjà une expérience en matière de coaching, d'animation et/ou de techniques connexes pourront améliorer leurs compétences.

Blended learning

A partir de votre inscription, vous aurez accès aux ressources suivantes :


Le document en format PDF
Vidéos de formation en ligne
Des templates pratiques


Grâce à ces ressources en ligne, vous pouvez commencer à la formation immédiatement. Vous apprenez à votre propre rythme et vous êtes soutenu par notre (nos) formateur(s).
Event
Leer krachtige technieken voor diepe en blijvende verandering Tijdens deze tweedaagse Coaching Masterclass ‘Deep Change’ leer je hoe je als manager, leidinggevende, coach of change-facilitator diepe en blijvende verandering kan laten ontstaan in andere mensen. Zo leer je krachtige psychologische principes en technieken die je zowel kan toepassen in individuele coachinggesprekken als in teamverband.

Met deze technieken leer je:


drempels tot verandering wegwerken
ontkenning, ongeloof, onbegrip of andere weerstanden ombuigen
ruimte creëren tot verandering
betrokkenheid en engagement verhogen
creativiteit en zelfoplossend vermogen stimuleren
een lerende attitude onderhouden
beperkende overtuigingen herkaderen
een positieve mindset te genereren
vertrouwen bevorderenDiepgaande persoonlijke en organisatorische verandering is essentieel geworden om mee te kunnen gaan in een snel veranderende wereld. Diepgaande verandering betekent een onomkeerbare, radicale verandering die van binnenuit ontstaat. De aangereikte methodes zijn onder meer gebaseerd op systeemwetenschap en cognitieve gedragstherapie.

Deep Coaching Masterclass

Deze Deep Coaching Masterclass is bedoeld als verdere ontwikkeling. Mensen die reeds een achtergrond hebben in coaching, faciliteren en/of aanverwante technieken zullen hun skills verder kunnen verdiepen.

Blended learning

Vanaf het moment waarop je inschrijft krijg je toegang tot de volgende resources:


de hand-out in PDF formaat;
online training video's;
handige templates.


Dankzij deze online resources kan je meteen van start gaan met de opleiding. Je leert op eigen tempo en wordt daarin ondersteund door onze trainer(s).
Program
Leer hypnotische technieken voor het opwekken en verdiepen van trances. Introductie


Ahoi Breinpiraat!(1:08)


Trance & hypnose


Wat is trance?(29:23)
Kenmerken van trance(31:26)
Welke trance(s) help jou en welke niet?(34:16)
Hypnose en trance gedemystifieerd(38:10)


Trances induceren


Stappen om een trance te induceren(6:48)
Presence oefening - Demonstratie(17:50)
Presence oefeing - Terugkoppeling(3:34)
Opstelling voor creëren van Generatief Veld(4:24)
Directe en indirecte hypnose(19:56)


Mindscaping techniek


Stroytelling en metaforen(10:08)
Mindscaping - inleiding(4:36)


Conversationele hypnose


Onbewuste attractors(8:00)
Magische woorden(17:18)
Magische woorden - Demonstratie(17:36)
Hypnose als instrument(4:43)