Thinking techniques

Program
De opleiding creatief denken en brainstormen rijkt creatieve denktechnieken en methodes aan om zowel individueel als in groep tot originele ideeën en oplossingen te komen.
 

 
Program
Je wordt positiever ingesteld, met meer succes als gevolg.
 

 
Program
Leer nieuwe technieken om je strategisch denken aan te scherpen. Leer denken in meerdere scenario’s om pro’s en contra’s af te wegen.
 

 
Program
Leer het probleemoplossend vermogen van jezelf en je team te versterken.
Program
We hechten heel wat belang aan ‘kritisch denken’ als mentale vaardigheid. Wat betekent ‘kritisch denken’?
 

 
Program
Met behulp van systeemdenken krijg je inzicht in de complexe samenhang en dynamieken in je organisatie, sectoren en markten.
Program
Resources for a ruminating brain! Dagplanning


8.30 - 9.15 u: onthaal met koffie, thee en ontbijtkoeken
9.15  - 9.25 u: introductie Dirk Coeckelbergh
9.25 - 10.00 u: Keynote 1 : Fons Leroy
10.00 - 10.40 u: Annelies Smolders   
10.40 - 11.00 u: Pauze
11.00 - 13.00 u: Prof. Dr. Daniël Ofman   
13.00 - 14.00: Broodjeslunch. Boekenstand
14.00 - 14;10: POSI @Friends
14.10 - 15.10: Dr. L. Swinnen 
15.10 - 16.15: Prof. Dr. Iris Sommer ( Groningen)   
16.15 - 16.30: Afsluiting De heer Dirk Coeckelbergh met Q@A
16.30 - 17.30: Uitgebreide netwerkreceptie en boekenstand
17.30 - Sluiting van het symposium


Prijs: 375 EUR/persoon. Tot 31/05 kan je nog genieten van een vroegboekkorting en inschrijven voor 325 EUR. 

 
Program
Leer hoe je brein leert en onthoudt. Zo wordt onthouden terug kinderspel.
Program
Er komt zoveel op je af, je kan maar moeilijk kiezen wat eerst te doen, je raakt snel afgeleid, je raakt maar niet in de 'flow' ...
Event
Using system-thinking, you gain insight into the complex interrelationships and dynamics in your organization, sectors and markets. Systems thinking is a way of thinking that gives you insight into how people and organizations act, plan and organize. Systems are everywhere. Learning to see and influence these systems is a necessary skill for every manager and executive.

For many, systems theory seems like an academic science. We notice that very few organizations put systemic principles into practice. However, this way of thinking leads to higher chances of success and more sustainable systems.

After this Masterclass you'll be able to:


Employ system thinking as a cognitive skill.
Quickly intercept mechanistic errors and systemic archetypes.
Initiate systemically sustainable interventions.
Apply systemic principles and techniques in management, leadership and business.


What will you learn during this Masterclass? 


Introduction to systems thinking

Mechanistic vs. Synthetic
Emergence
Feedback
Causality
Mapping
From observation to intervention


The structure of subjective experience

Model of the world
The quality of perception
Presuppositions


The Logical Levels of Learning and Changing

The systemic connection between the Logical Levels
Key questions per level
Aligning the Logical Levels


Steps to an Ecology of Mind

Whole System Perspective
The evolution of thought


Mapping systems

Depth Structure
Variables
Cause-effect relations
Delays
Feedback loops
Delimitation & Limits
Causal Loop Diagram (CLD)
Emergence of behavior
Meta Model


Complexity and Change

Cynefin
Cultural differences in metaprograms and thinking styles
Collective and individual thinking styles
Challenges regarding cultural diversity & Group Think


Systemic archetypes as a result of collective thinking styles

Limits to Growth
Fixes that Fail
Shifting the Burden
Eroding Goals
Success to the Successful
Tragedy of the Commons


Beliefs & Belief Systems

Limiting and Empowering Beliefs
Belief Systems and Core Beliefs
Identifying Beliefs


Patterns of Mastery

Applying the Strategic Systems Exercise to your business
Anticipating and influencing systemic behavior
Applying the systemic performance management model
Shaping your organization or team as self-organizing
Complex Adaptive System (CAS)


Event
En utilisant la pensée systémique, vous obtenez un aperçu des relations et des dynamiques complexes dans votre organisation, vos secteurs et vos marchés. La pensée systémique est un mode de pensée qui vous permet de comprendre comment les personnes et les organisations agissent, planifient et s'organisent. Les systèmes sont présents partout. Apprendre à voir ces systèmes et apprendre à les influencer est une compétence nécessaire pour tout cadre et dirigeant.

Pour beaucoup, la théorie des systèmes semble être une science académique. Nous constatons que seules quelques organisations mettent en pratique les principes systémiques. Pourtant, cette façon de penser conduit à de meilleures chances de succès et à des systèmes plus durables.

Après cette formation, vous êtes capable:


Utiliser la pensée systémique comme une compétence cognitive.
Interceptez rapidement les erreurs mécaniques et les archétypes systémiques.
Lancer des interventions systémiques durables.
Appliquer des principes et des techniques systémiques dans la gestion, le leadership et l'entrepreneuriat.


Quoi apprendrez-vous dans cette formation? 


Introduction à la pensée systémique

Mécanique vs. synthétique
Émergence
Retour d'information
Causalité
Cartographie
De l'observation à l'intervention


La structure de l'expérience subjective

Modèle du monde
La qualité de la perception
Présupposés


Les niveaux logiques de l'apprentissage et du changement

La cohérence systémique entre les niveaux logiques
Questions clés par niveau
Aligner les niveaux logiques


Étapes vers une écologie de l'esprit

Perspective de l'ensemble du système
L'évolution de la pensée


Systèmes de cartographie

Structure de la profondeur
Variables
Relations de cause à effet
Retards
Boucles de rétroaction
Délimitation et limites
Diagramme de la boucle causale (CLD)
Émergence de comportements
Méta-modèle


Complexité et changement

Cynefin
Différences culturelles dans les métaprogrammes et les styles de pensée
Les modes de pensée collectifs et individuels
Les défis de la diversité culturelle et de la réflexion de groupe


Archétypes systémiques résultant des modes de pensée collectifs

Les limites de la croissance
Des solutions qui échouent
Déplacer le fardeau
Des objectifs qui s'érodent
De la réussite à la réussite
La tragédie des Communes


Croyances et systèmes de croyance

Limiter et responsabiliser les croyances
Systèmes de croyance et croyances fondamentales
Identifier les croyances


Les modèles de maîtrise

Appliquer l'exercice des systèmes stratégiques à votre entreprise
Anticiper et influencer les comportements systémiques
Appliquer le modèle de gestion systémique des performances
Façonner votre organisation ou votre équipe de façon à ce qu'elle s'auto-organise
Système adaptatif complexe (CAS)


Event
Met behulp van systeemdenken krijg je inzicht in de complexe samenhang en dynamieken in je organisatie, sectoren en markten. Systeemdenken is een denkwijze die je inzicht biedt in hoe mensen en organisaties handelen, plannen en organiseren. Systemen zijn overal aanwezig. Deze systemen leren zien en leren beïnvloeden is een noodzakelijke vaardigheid voor elke manager en leidinggevende.

Voor velen lijkt systeemtheorie een academische wetenschap. We merken dat nog maar weinige organisaties de systemische principes in de praktijk zetten. Nochtans leiden deze denkwijze tot hogere slaagkansen en meer duurzame systemen.

Na deze Masterclass ben je in staat om:


Systeemdenken in te zetten als cognitieve vaardigheid.
Mechanistische fouten en systemische archetypes snel te onderscheppen.
Systemisch duurzame interventies te initiëren.
Systemische principes en technieken toe te passen in management, leiderschap en ondernemen.


Wat leer je tijdens deze Masterclass? 


Inleiding tot systeemdenken

Mechanistisch vs. Synthetisch
Emergence
Terugkoppeling
Causaliteit
Mapping
Van observatie naar interventie


De structuur van de subjectieve beleving

Model van de wereld
De kwaliteit van de perceptie
Vooronderstellingen


De Logische Niveaus van Leren en Veranderen

De systemische samenhang tussen de Logische Niveaus
Sleutelvragen per niveau
Aligneren van de Logische Niveaus


Steps to an Ecology of Mind

Whole System Perspective
De evolutie van het denken


Systemen in kaart brengen

Dieptestructuur
Variabelen
Oorzaak-gevolg relaties
Vertragingen
Feedback lussen
Afbakening & Limieten
Causal Loop Diagram (CLD)
Ontstaan gedrag (emergence)
Meta Model


Complexiteit en verandering

Cynefin
Cultuurverschillen in metaprogramma’s en denkstijlen
Collectieve en individuele denkstijlen
Uitdagingen m.b.t. cultuurdiversiteit & Group Think


Systemische archetypes als gevolg van collectieve denkstijlen

Limits to Growth
Fixes that Fail
Shifting the Burden
Eroding Goals
Success to the Successful
Tragedy of the Commons


Overtuigingen & Belief Systems

Beperkende en vermogende overtuigingen
Overtuigingssystemen en kernovertuigingen
Overtuigingen identificeren


Patterns of Mastery

De strategische systeem oefening toepassen op jouw bedrijf
Systemisch gedrag anticiperen en beïnvloeden
Het systemisch performance management model toepassen
Jouw organisatie of team vormgeven als zelforganiserend
Complex Adaptive System (CAS)


Event
Learn to use advanced systemic principles and techniques to drive an organizational or team culture in a desired direction. During this two-day Coaching Masterclass 'Deep Culture' you will learn how to move the mindset and culture in people and teams towards specific goals as a manager, executive, coach or change facilitator. You will get to work with principles and techniques from memetics, systems science and family therapy that work with both individuals and teams.

With these techniques you will learn:


Recognize the different levels in culture and structure
How limiting mindsets manifest themselves in negative patterns of behavior
Use easy tools to adjust mindsets
Stimulate intrinsic motivation
How to actively involve people in commitment and ownership
Create a generative field with
Build powerful positive emotional attractors by means of
Empowering values and stories
Apply self-organizing principles
Stimulate self-solving capacity


Instead of focusing purely on behavior and behavioral change, you learn to work on deeper structures. Culture becomes for you a concept with concrete tools. With the help of these tools, you will be able to bring about cultural change in no time because you will see and understand the systemic interactions.

Deep Coaching Masterclass

This Deep Coaching Masterclass is intended for further development. People who already have a background in coaching, facilitation, change management and/or related techniques will be able to further deepen their skills.

Blended learning

From the moment you register, you will have access to the following resources:


The handout in PDF format;
Online training videos;
Handy templates.


Thanks to these online resources, you can start training immediately. You learn at your own pace and are supported by our trainer(s).
Event
Apprenez à utiliser des principes et des techniques systémiques avancés pour stimuler la culture d'une organisation ou d'une équipe dans une direction souhaitée. Pendant les deux jours de la Master Class "Culture profonde", vous apprendrez à faire évoluer la mentalité et la culture des personnes et des équipes vers des objectifs spécifiques en tant que manager, cadre, coach ou facilitateur de changement. Vous travaillerez avec des principes et des techniques issus de la mnétique, de la science des systèmes et de la thérapie familiale qui sont efficaces à la fois pour les individus et les équipes.

Avec ces techniques, vous apprendrez :


Reconnaître les différents niveaux de culture et de structure
Comment les mentalités limitantes se manifestent par des modèles de comportement négatifs.
Utiliser des outils simples pour adapter les mentalités
Stimuler la motivation intrinsèque
Comment faire participer activement les gens pour obtenir leur engagement et leur appropriation.
Créer un espace génératif avec de puissants attraits émotionnels positifs par le biais de valeurs et d'histoires responsabilisantes
Appliquer les principes d'auto-organisation
Stimuler la capacité d'autosolvabilité


Au lieu de se concentrer uniquement sur le comportement et le changement de comportement, on apprend à travailler sur les structures sous-jacentes. La culture devient pour vous un concept avec des outils concrets. Grâce à ces outils, vous serez en mesure de provoquer un changement culturel en un rien de temps, car vous verrez et comprendrez les interactions systémiques.

Deep Coaching Masterclass

Cette Masterclass de Deep Coaching est conçue comme un développement supplémentaire. Les personnes qui ont déjà une expérience en matière de coaching, de facilitation, de gestion du changement et/ou de techniques similaires pourront approfondir leurs compétences.

Blended learning

A partir de votre inscription, vous aurez accès aux ressources suivantes :


Le document en format PDF ;
Vidéos de formation en ligne ;
Des templates pratiques.


Grâce à ces ressources en ligne, vous pouvez commencer à la formation immédiatement. Vous apprenez à votre propre rythme et vous êtes soutenu par notre (nos) formateur(s).
Event
Leer geavanceerde systemische principes en technieken inzetten om een organisatie- of teamcultuur in een gewenste richting te stimuleren. Tijdens deze tweedaagse Coaching Masterclass ‘Deep Culture’ leer je hoe je als manager, leidinggevende, coach of change-facilitator de mindset en cultuur in mensen en teams naar specifieke doelen te bewegen. Je gaat aan de slag met principes en technieken uit de memetica, systeemwetenschap en familietherapie die werkzaam zijn bij zowel individuele personen als in teamverband.

Met deze technieken leer je:


de verschillende niveaus in cultuur en structuur herkennen
hoe beperkende mindsets zich uiten in negatieve gedragspatronen
makkelijke tools inzetten om mindsets aan te passen
intrinsieke motivatie stimuleren
op welke wijze je mensen actief kan betrekken tot engagement en ownership
een generatief veld te creëren met
krachtige positieve emotionele attractors opbouwen door middel van
empowerende waarden en verhalen
zelforganiserende principes toepassen
zelfoplossend vermogen te stimuleren


In plaats van louter te focussen op gedrag en gedragsverandering leer je te werken op dieperliggende structuren. Cultuur wordt voor jou een begrip met concrete handvaten. Met behulp van deze tools ga je dus in staat zijn om in een mum van tijd cultuurverandering teweeg te brengen omdat je de systemische interacties ziet en begrijpt.

Deep Coaching Masterclass

Deze Deep Coaching Masterclass is bedoeld als verdere ontwikkeling. Mensen die reeds een achtergrond hebben in coaching, faciliteren, verandermanagement en/of aanverwante technieken zullen hun skills verder kunnen verdiepen.

Blended learning

Vanaf het moment waarop je inschrijft krijg je toegang tot de volgende resources:


de hand-out in PDF formaat;
online training video's;
handige templates.


Dankzij deze online resources kan je meteen van start gaan met de opleiding. Je leert op eigen tempo en wordt daarin ondersteund door onze trainer(s).
Event
Experience FLOW in everything you do. Get more energy, more focus, and achieve better results, both personally and professionally. Take the wheel of your life. Integrate FLOW.

Learn how to provide yourself with life, experiences and activities


That give you energy;
Where you can get your full potential;
Where you no longer experience obstacles that you put on yourself.


Get rid of energy loss, boredom, frustration, and substandard results NOW! Discover the FLOW code and improve the quality of your life, your relationships, and your experiences. Purely with your own strength! 


We teach you new habits and behaviors, which you will already be able to practice in the Zoominar, and give you everything you need to easily integrate them into your daily life.
The workshops are supported by an app (separate subscription), which offers you a multitude of exercises, triggers, flows and workouts to get started.
Choose for a workshop of one day, or for 4 workshops of 2 hours


Discover the FLOW state
Experience the FLOW dimension, in which we make giant strides in our level of fulfillment, in a direction we didn't even dare dream of.

Develop a FLOW personality
We will go over the basic mapping of the flow personality and outline the basic components needed to gradually build your FLOW personality.

Integrate the FLOW alignments
We will teach you the four main sources of FLOW triggers.
You will learn how to be fully immersed in the present experience, and how to create a mentally and emotionally safe inner perception framework.

Adopt the FLOW mindset
Change the way you think to be in line with the characteristics of FLOW.  If we want to find FLOW, we must first develop the flow-fit mindset.

We will teach you new habits and behaviors, which you will already be able to practice in the Zoominar, and give you everything you need to easily integrate them into your daily life.

The workshops are supported by an app (separate subscription), which offers you a multitude of exercises, triggers, flows and workouts to get started. You get 1 month of free access to FlowHub7, and can thus enjoy all the benefits of the app to achieve your FLOW.

 
Event
Faites l'expérience de la FLOW dans tout ce que vous faites. Faites preuve de plus d'énergie, de concentration et obtenez de meilleurs résultats, tant personnellement que professionnellement. Soyez au volant de votre vie. Intégrer FLOW.

Apprenez comment vous pouvez créer une vie, des expériences et des activités qui


Qui vous dynamisent ;
Où vous pouvez atteindre votre plein potentiel ;
Où vous ne vous heurtez plus à des obstacles que vous vous êtes infligés.


Débarrassez-vous de la perte d'énergie, de l'ennui, de la frustration et de la sous-performance dès maintenant Découvrez le code FLOW et améliorez la qualité de votre vie, de vos relations et de vos expériences. Et ce, purement par vos propres forces! 


Nous vous enseignons de nouvelles habitudes et de nouveaux gestes, que vous pouvez déjà pratiquer dans le Zoominar, et nous vous donnons tout ce dont vous avez besoin pour les intégrer facilement dans votre vie.
Les workshops sont soutenus par une application (abonnement séparé), qui vous offre une multitude d'exercices, de déclencheurs, de flow et d'entraînements pour démarrer.
Choisissez pour un workshop d'une journée, ou pour 4 workshops de 2 heures chacun


Découvrer l'état de FLOW
Rencontrez la dimension FLOW, où nous faisons des pas de géant dans notre niveau de satisfaction, dans une direction dont nous n'avons même pas osé rêver.

Développer une personnalité FLOW
Nous examinerons la cartographie de base de la personnalité FLOW et esquisserons les éléments de base nécessaires à la construction progressive de votre personnalité FLOW.

Integrer le FLOW alignements
Nous vous apprendrons les 4 principales sources de triggers FLOW.
Nous apprendrons à être pleinement immergés dans l'expérience présente et à créer un cadre de perception intérieure mentalement et émotionnellement sûr.

Adopter le FLOW mindset

Changez votre façon de penser pour être en accord avec les caractéristiques de FLOW.  Si nous voulons trouver le FLOW, nous devons d'abord développer l'esprit d'ajustement des flux.

Nous vous enseignons de nouvelles habitudes et de nouveaux comportements, que vous pourrez déjà pratiquer dans le Zoominar, et nous vous donnons tout ce dont vous avez besoin pour les intégrer facilement dans votre vie.

Les workshops sont soutenus par une application (abonnement séparé), qui vous propose de nombreux exercices, déclencheurs, flow et workouts pour démarrer. Vous obtenez un mois d'accès gratuit à FlowHub7, afin de profiter de tous les avantages de l'application pour atteindre votre FLOW.

 
Event
Ervaar FLOW in alles wat je doet. Krijg meer energie, meer focus, en bereik betere resultaten, zowel persoonlijk als professioneel. Zit aan het stuur van je leven. Integreer FLOW. 

Leer hoe je zelf kan zorgen voor een leven, ervaringen en activiteiten


die je energie geven;
waar je het volledige potentieel uit kan halen;
waar je geen belemmeringen meer ervaart die je jezelf oplegt.


Maak nu komaf met energieverlies, verveling, frustratie, en ondermaatse resultaten Ontdek de FLOW code en verbeter de kwaliteit van je leven, je relaties en je ervaringen. En dit puur op eigen kracht!  


We leren je nieuwe gewoonten en gedrag aan, die je in het Zoominar al zal kunnen oefenen, en geven je alles mee om ze gemakkelijk in je dagelijkse leven te integreren.
De workshops worden ondersteund door een app (apart abonnement), die je een massa oefeningen, triggers, flows en workouts aanbiedt om verder mee aan de slag te gaan.
Kies voor een workshop van één dag, of voor 4 workshops van 2 uur


Ontdek de FLOW state
Maak kennis met de FLOW dimensie, waarin we gigantische stappen zetten in ons niveau van vervulling, in een richting waarvan we niet eens durfden dromen.

Ontwikkel een FLOW persoonlijkheid
We zullen de basismapping van de flow-persoonlijkheid doornemen en de basiscomponenten schetsen die nodig zijn om jouw FLOW persoonlijkheid geleidelijk op te bouwen.

Integreer de FLOW alignments
We zullen jou de vier belangrijkste bronnen van FLOW-triggers bijbrengen.
We zullen leren hoe we volledig kunnen worden ondergedompeld in de huidige ervaring, en hoe we een mentaal en emotioneel veilig innerlijk perceptie kader kunnen creëren.

Adopteer de FLOW mindset
Verander de manier waarop je denkt om in lijn te zijn met de kenmerken van FLOW.  Als we FLOW willen vinden, moeten we eerst de flow-fit mentaliteit ontwikkelen.

We leren je nieuwe gewoonten en gedrag aan, die je in het Zoominar al zal kunnen oefenen, en geven je alles mee om ze gemakkelijk in je dagelijkse leven te integreren.

De workshops worden ondersteund door een app (apart abonnement), die je een massa oefeningen, triggers, flows en workouts aanbiedt om verder mee aan de slag te gaan. Je krijgt 1 maand gratis toegang tot te FlowHub7, en kan zo genieten van alle voordelen van de app om jouw FLOW te bereiken.

 
Event
On 22/4/2021 Dr. Luc Swinnen organizes his 7th congress: 'The brain in the 21st century' We are very happy to offer our congress on 22/04/2020. Given the current measures of the government, this event will be streamed. This way you can experience everything in the comfort of your own living room with a group of well-known national and international speakers. You can watch the films again one to one month after the congress.

In the morning, the main focus will be on resources and tools that will be indispensable at that time.

In the afternoon, we will all be able to take a look at the 21st century with its AI, robots, exoskeletons, sensors in clothing and wearables. What makes sense and what doesn't? How can we best prepare ourselves? And what do we do to adapt and keep our brains in shape? Because all these technical gadgets may not be a threat at all to people who have a vital brain. And this congress will certainly help you with that.

OUR SPEAKERS

GINA PEETERS, better known as Geena Lisa, is our new conference chairman. Gina has changed direction in her career as a presenter, broadcaster and actress and is now a coach at VRT. She teaches cognitive behavioral therapy, stands for stress and burnout prevention and gives heart coherence training. "It is good to dare to evolve and to look at what gives you energy."

FONS LEROY was at the head of the VDAB for more than 10 years. No one is better placed to describe how artificial intelligence will change our work and our way of thinking. "A third of the jobs in 2030 don't exist today," he said.
"Robots are our new colleagues."

FANNY MATHEUSEN has been providing training and coaching for over 20 years.

She is a practitioner, instructor and supervisor in the Deep Democracy Lewis method. She is the only trainer in Belgium to give the Level 1, 2, 3 and 4 trainings. Besides trainer, she is an experienced coach, facilitating group processes with the deep democracy method.

In leadership and in conversations, every perspective is important. Everyone is different and can optimize the quality of dialogue, consultation and decisions. It is "deep" because it goes beyond many traditional facilitation methodologies. Fanny brings this important subject matter in an engaging and interactive way with exercises and also with the necessary humor. The method is used in 20 countries around the world in various fields: business, education, healthcare, mediation, family counseling, partner counseling, politics.

LUC VAN IMSCHOOT is a laughter animator. Grease your laughing muscles.

Dr. LUC SWINNEN introduction is unnecessary. He is a specialist in the study of the workings of the brain, burnout and stress management. Already 20 years. He is also the author of 7 books and is a well-known speaker nationally and internationally. He is an organizer of lectures, seminars and this congress. (Of course with the help of Eddy Vandenbriele who will take care of all the paperwork).

Keynote: PROFESSOR DR ROSA MARIO BANOS is professor of psychopathology at the University of Valencia and head of the LabPsiTec-Valencia Research Group. She is also Vice President and Head of several Spanish and European research programs related to cybertherapy. She works on our mental health and coaching techniques through computer science and communication techniques. She is the author of more than 300 articles and books in this field. As an international expert in this field, we brought her from Valencia to Brussels. In the house of the future of course. Everything is interactive and humorous.

OUR LOCATION

All presentations are streamed. You can revisit the presentations for another month.

PROGRAMMA


10.00 - 10.15 Introduction of the Congress by Gina Peeters.
10.15 - 11.00 Fons Leroy: how will artificial intelligence revolutionize the labor market? Will our brain be able to follow?
11.00 - 12.00 Fanny Matheusen highlights Deep Democracy. A modern form of communication.
12.00 - 12.15 Gina Lisa. Connection and heart coherence.
12.15 - 13.30 Pause
13.30 - 14.30 Luc Swinnen: lessons for our brain in the 21st century. Resilience in the future, tackling burn-out, the wandering nerve and a number of resources we will need to have at our disposal. Our brain is a network that has everything to offer. Just a little reset and tackle our autonomic nervous system as well. A range of practical tips.
14.35 - 15.35 Keynote Prof Dr. Rosa Maria Banos speaks on "Mental Health and Technologies: a relationship with a promising future." Prof Banos will entertainingly explain to us how the internet, smartphones, sensors, virtual reality and augmented reality are useful tools that contribute greatly to keeping our brain vital. You will be amazed at how the new technology can support anyone working with the mental well-being of their clients and patients.
15.35 - 16.00 Q&A and closing of the Congress.
Our laughter animator Luc Van Imschoot closes each session or with a thunderous refreshment of your laughing muscles.


INVESTMENT : 195 euro ex. VAT. After 31/03 the price will be 225 euro ex.

Take timely action. This is a unique opportunity. Our specialist Maria Rosa Banos will not be seen by the general public after this event.

You can enroll by mailing eddy.vandenbriele@telenet.be

Please include your name and address, possibly company name and VAT and don't forget to mention your telephone. Eddy will ensure a flawless finish.

 
Event
Le 22/4/2021, le Dr. Luc Swinnen organise son 7ème congrès : Le cerveau au 21e siècle Nous sommes très heureux de pouvoir proposer notre congrès le 22/04/2020. Compte tenu des mesures gouvernementales actuelles, cet événement sera diffusé en continu. Ainsi, vous pouvez tout vivre dans le confort de votre propre salon avec un groupe d'orateurs nationaux et internationaux de renom. Vous pourrez revoir les films un à un mois après le congrès.

Dans la matinée, on se concentrera sur les ressources qui seront indispensables.

Dans l'après-midi, nous jetterons tous un regard sur le 21e siècle avec son IA, ses robots, ses exosquelettes, ses capteurs dans les vêtements et les articles à porter. Qu'est-ce qui a du sens et qu'est-ce qui n'en a pas ? Comment pouvons-nous nous préparer au mieux ? Et que faisons-nous pour adapter notre cerveau et le maintenir en forme ? Parce que tous ces gadgets techniques ne sont probablement pas une menace pour les personnes qui ont un cerveau vital. Et ce congrès vous aidera certainement à le faire.

NOS ORATEURS

GINA PEETERS, plus connue sous le nom de Geena Lisa, est notre nouvelle présidente du congrès. Gina a donné un nouveau tournant à sa carrière d'animatrice, de présentatrice et d'actrice. Elle est aujourd'hui coach à la VRT. Elle dispense une thérapie cognitivo-comportementale, est responsable de la prévention du stress et de l'épuisement professionnel et donne une formation sur la cohérence cardiaque. "Il est bon d'oser évoluer et de regarder ce qui vous donne de l'énergie.

FONS LEROY a été à la tête du VDAB pendant plus de 10 ans. Personne n'est mieux placé pour décrire comment l'intelligence artificielle va changer notre travail et notre façon de penser.
"Un tiers des emplois en 2030 n'existent pas aujourd'hui".
"Les robots sont nos nouveaux collègues".

FANNY MATHEUSEN assure la formation et l'encadrement depuis plus de 20 ans.

Elle est praticienne, instructeur et superviseur de la méthode Deep Democracy Lewis. Elle est la seule formatrice en Belgique qui donne les formations de niveau 1, 2, 3 et 4. En plus d'être formatrice, elle est un coach expérimenté qui facilite les processus de groupe avec la méthode de la démocratie profonde.

Dans le leadership et dans les conversations, chaque perspective est importante. Chacun est différent et peut optimiser la qualité du dialogue, de la consultation et des décisions. Elle est "profonde" parce qu'elle va plus loin que de nombreuses méthodes de facilitation traditionnelles. Fanny présente ce sujet important de manière intéressante et interactive avec des exercices et aussi avec l'humour nécessaire. La méthode est appliquée dans 20 pays à travers le monde dans divers domaines : affaires, éducation, soins, médiation, conseil familial, conseil aux partenaires, politique.

LUC VAN IMSCHOOT est un animateur de rires. Graissez vos muscles du rire.

Dr. LUC SWINNEN c'est superflu de lui présenter. Il est spécialisé dans l'étude du fonctionnement du cerveau, du burnout et de la gestion du stress. Déjà 20 ans. Il est également l'auteur de 7 livres et est un conférencier reconnu au niveau national et international. Il est organisateur de conférences, de séminaires et de ce congrès. (Bien sûr avec l'aide d'Eddy Vandenbriele qui s'occupera de toute la paperasserie).

Keynote: PROFESSOR DR ROSA MARIO BANOS est professeur de psychopathologie à l'université de Valence et dirige le groupe de recherche LabPsiTec-Valencia. Elle est également vice-présidente et responsable de plusieurs programmes de recherche espagnols et européens liés à la cyberthérapie. Elle travaille sur notre santé mentale et nos techniques de coaching par le biais de l'informatique et des techniques de communication. Elle est l'auteur de plus de 300 articles et livres dans ce domaine. En tant qu'expert international dans ce domaine, nous l'avons fait venir de Valence à Bruxelles. Dans la maison de l'avenir, bien sûr. Tout sera présenté de manière interactive et humoristique.

NOTRE LOCATION

Toutes les présentations sont diffusées en continu. Vous pouvez les revoir pendant un mois.

PROGRAMME


10.00 - 10.15 Introduction du Congrès par Gina Peeters.
10.15 - 11.00 Fons Leroy : comment l'intelligence artificielle va-t-elle révolutionner le marché du travail? Notre cerveau sera-t-il capable de suivre ?
11.00 - 12.00 Fanny Matheusen explique la démocratie profonde. Une forme moderne de communication.
12.00 - 12.15 Gina Lisa. Connexion et cohérence du cœur.
12.15 - 13.30 Pause
13.30 - 14.30 Luc Swinnen : des leçons pour notre cerveau au 21ème siècle. La résilience à l'avenir, la lutte contre l'épuisement professionnel, le nerf de l'errance et un certain nombre de ressources dont nous devrons disposer. Notre cerveau est un réseau qui a tout à offrir. Remettons à zéro et attaquons-nous aussi à notre système nerveux autonome. Une série de conseils pratiques.
14.35 - 15.35 Le professeur Rosa Maria Banos parlera de "Santé mentale et technologies : une relation avec un avenir prometteur". Le professeur Banos nous expliquera de manière divertissante comment l'internet, les smartphones, les capteurs, la réalité virtuelle et la réalité augmentée sont des outils utiles qui contribuent grandement à maintenir notre cerveau en vie. Vous serez surpris de voir comment la nouvelle technologie peut aider tous ceux qui travaillent au bien-être mental de leurs clients et patients.
15.35 - 16.00 Questions et réponses et clôture du Congrès.
Notre animateur de rire Luc Van Imschoot clôt chaque séance par un rafraîchissement tonitruant de vos muscles du rire.


INVESTISSEMENT: 195 euros hors TVA. Après 31/03, le prix sera de 225 euros hors taxes.

Faites le nécessaire en temps utile. C'est une occasion unique. Notre spécialiste Maria Rosa Banos ne sera pas vue par le grand public après cet événement. 

Vous vous inscrivez en envoyant un email à  eddy.vandenbriele@telenet.be

Indiquez votre nom et votre adresse, peut-être la nom de votre entreprise et la TVA, et n'oubliez pas de mentionner votre numéro de téléphone. Eddy s'occupera d'une finition impeccable.

 
Event
Op 22/4/2021 organiseert Dr. Luc Swinnen zijn 7e congres: Het brein in de 21ste eeuw Wij zijn heel gelukkig ons congres te kunnen aanbieden op 22/04/2020. Gezien de huidige maatregelen van de regering zal dit gebeuren gestreamd worden. Zo kun je alles meemaken in het comfort van jouw eigen huiskamer met een groep bekende nationale en internationale sprekers. Je kunt de films herbekijken een tot een maand na het congres.

In de voormiddag zal de nadruk vooral liggen op hulpbronnen en resources die dan onmisbaar zullen zijn.

In de namiddag zullen we allemaal een inkijk kunnen nemen in de 21ste eeuw met zijn AI, robots, exoskeletten, sensoren in kledie en wearables. Wat heeft zin en wat niet? hoe kunnen we ons het best voorbereiden. En wat doen we om ons brein aan te passen en in conditie te houden. Want al deze technische snufjes zijn wellicht helemaal geen bedreiging voor de mensen die over een vitaal brein beschikken. En daarbij zal dit congres je zeker helpen.

ONZE SPREKERS

GINA PEETERS, beter bekend als Geena Lisa, is onze nieuwe congresvoorzitter. Gina heeft haar carrière als presentatrice, omroepster en actrice een andere wending gegeven en is nu coach bij de VRT. Ze geeft cognitieve gedragstherapie, staat in voor stress-en burnoutpreventie en geeft hartcoherentietrainingen. “het is goed om te durven evolueren en te kijken wat je energie geeft.” 

FONS LEROY stond meer dan 10 jaar aan het hoofd van de VDAB. Niemand is beter geplaatst om te beschrijven hoe artificiële intelligentie ons werk en onze manier van denken zal veranderen.
“Een derde van de jobs in 2030 bestaan nu nog niet”.
"Robots zijn onze nieuwe collega’s."

FANNY MATHEUSEN verzorgt al meer dan 20 jaar lang training en coaching. 

Zij is practitioner, instructor en supervisor in de Deep Democracy Lewis-methode. Zij geeft als enige trainer in België de Level 1, 2, 3 en 4-trainingen. Naast opleider is zij een ervaren coach, die groepsprocessen faciliteert met de deep democracy methode. 

Bij het leiding geven en in gesprekken is elke invalshoek van belang. Iedereen is verschillend en kan de kwaliteit van dialoog, overleg en besluiten optimaliseren. Het is ‘deep’ omdat het verder gaat dan vele traditionele facilitatie methodieken. Fanny brengt deze belangrijke materie op een boeiende en interactieve manier met oefeningen en ook met de nodige humor. De methode wordt in 20 landen in de hele wereld toegepast in diverse velden: bedrijfsleven, onderwijs, zorg, bemiddeling, gezinsbegeleiding, partner counseling, politiek.

LUC VAN IMSCHOOT is lachanimator. Smeer je lachspieren. 

Dr. LUC SWINNEN voorstellen is overbodig. Hij is specialist in de studie van de werking van het brein, van burn-out en stressmanagement. Reeds 20 jaar. Hij is tevens auteur van 7 boeken en is een gekend spreker nationaal en internationaal. Hij is organisator van lezingen, van seminars en van dit congres. ( Uiteraard met de hulp van Eddy Vandenbriele die alle papierwerk voor zijn rekening zal nemen).

Keynote: PROFESSOR DR ROSA MARIO BANOS is professor psychopathologie aan de Universiteit van Valencia en hoofd van het LabPsiTec-Valencia Research Group. Zij is tevens Vicepresident en hoofd van diverse Spaanse en Europese researchprogramma’s i.v.m. cybertherapie. Ze werkt aan onze mentale gezondheid en coaching technieken via informatica en communicatietechnieken. Zij is auteur van meer dan 300 artikels en boeken in dit domein. Als internationaal expert in deze materie hebben we haar vanuit Valencia naar Brussel gehaald. In het huis van de toekomst dan nog wel. Alles wordt interactief en humoristisch gebracht.

ONZE LOCATIE

Alle uiteenzettingen worden gestreamd. je kunt de uiteenzettingen nog een een maand herbekijken. 

PROGRAMMA


10.00 – 10.15 Inleiding van het Congres door Gina Peeters.
10.15 – 11.00 Fons Leroy : hoe zal artificiële intelligentie de arbeidsmarkt revolutioneren ? Zal on brein kunnen volgen ?
11.00 – 12.00 Fanny Matheusen belicht Deep Democracy. Een moderne vorm van communicatie.
12.00 - 12.15 Gina Lisa. Connectie en hartcoherentie. 
12.15 - 13.30 Pauze
13.30 – 14.30 Luc Swinnen : lessen voor ons brein in de 21ste eeuw. Veerkracht in de toekomst, burn-out aanpakken, de zwervende zenuw en een aantal resources waarover we zullen moeten beschikken. Ons brein is een netwerk dat alles te bieden heeft. Even resetten en ook ons autonoom zenuwstelsel aanpakken. Een gamma praktische tips. 
14.35 – 15.35 Keynote Prof Dr Rosa Maria Banos spreekt over “Mental Health and Technologies : a relationship with a promising future.” Prof Banos zal ons op een onderhoudende wijze uiteenzetten hoe internet, smartphones, sensoren, virtual reality en augmented reality bruikbare tools zijn die sterk bijdragen om ons brein vitaal te houden. Je zult versteld staan van hoe de nieuwe technologie iedereen die werkzaam is met het mentale welzijn van zijn cliënten en patiënten kan ondersteunen.
15.35 – 16.00 Q&A en afsluiting van het Congres. 
Onze lachanimater Luc Van Imschoot sluit elke sessie of met een denderende opfrissing van jouw lachspieren.


INVESTERING : 195 euro ex. BTW. Na 31/03 wordt de prijs 225 euro ex. BTW

Onderneem tijdig actie. Dit is een unieke gelegenheid. Onze specialis Maria Rosa Banos zal na dit gebeuren niet meer te zien zijn voor het grote publiek.  

Je kunt je inschrijven door een mailtje te sturen naar  eddy.vandenbriele@telenet.be

Vermeld dan jouw naam en adres, eventueel firmanaam en BTW en vergeet vooral niet je telefoon te vermelden. Eddy zorgt voor een feilloze afwerking.

 

 
Event
You will re-learn how to read by using your eyes and brain in a different way. Read faster and more efficient! Who is this training for?

Do you have a busy job where you have to process a lot of information like emails, reports and attachments? Do you sometimes have the feeling you have an information overload with the memos, professional literature and current events?

Why choose this training?

The training Speed reading provides you with a solution, it will teach you to read faster and improve your information processing. This way you'll save a lot of time. Additionally, you'll retain more information and in a more structured way.

After this training you'll have improved:


your reading pace
your ability to process the information and stimuli that comes your way
your ability to structure the storage of your memory helping you remember more


What will you learn during this training?

Exploring


Understanding the brain: How the eyes and memory work.
Reading test - how fast do you read?
Your current reading habits.
Exercise: eye movement, eye guidance and peripheral vision.


Eye techniques


Eye techniques that will help you read faster and better?
Exercises in groups - guide & accelerate.


Brain techniques


What brain techniques help you absorb, recall and understand information faster and better?
Exercises


Apply and practice


How do you process letters, reports, memos, current events, books faster?
How do you improve your reading memory?
Techniques for screenreading.


 

 

 
Event
Vous réapprenez à lire, en utilisant vos yeux et votre cerveau d'une manière différente. Lisez plus vite et plus efficacement ! Qui bénéficiera de cette formation?

Vous avez un emploi très prenant où vous devez analyser de nombreuses informations telles que des courriels, des rapports et des pièces jointes ? Vous avez parfois ressenti une surcharge d'informations sous forme de mémos, de littérature professionnelle et d'actualités ?

Pourquoi cette formation?

La formation "La lecture rapide" vous offre une solution et vous apprend à lire plus vite et à mieux traiter l'information. Ainsi, vous gagnerez beaucoup de temps. De plus, vous mémorisez mieux les informations et vous les ancrez dans votre mémoire d'une manière plus structurée.

Après cette formation, vous êtes capable:


Augmentez votre vitesse de lecture
Mieux traiter les nombreuses informations et stimuli que vous recevez
Structurez le stockage dans votre mémoire pour pouvoir vous en souvenir plus.


Quoi apprendrez-vous dans cette formation?

À découvrir


Comprendre le cerveau: comment fonctionnent les yeux et la mémoire.
Test de lecture - à quelle vitesse lisez-vous ?
Vos habitudes de lecture du moment.
Exercice: mouvement des yeux, guidage des yeux et vision périphérique.


Techniques de l'œil


Des techniques de l'œil qui vous aident à lire plus vite et mieux ?
Exercices de regroupement - guider et accélérer.


Techniques du cerveau


Quelles techniques du cerveau vous aident à absorber, retirer et comprendre les informations plus rapidement et mieux ?
Exercices


Appliquer & pratiquer


Comment traiter plus rapidement les lettres, rapports, mémos, actualités ou livres ?
Comment améliorer votre mémorisation de la lecture ?
Techniques de lecture d'écran.


 

 

 
Event
Je leert opnieuw lezen, door op een andere manier je ogen en brein te gebruiken. Lees sneller en efficiënter! Voor wie is deze opleiding?

Je hebt een drukke baan waarin je veel informatie zoals e-mails, rapporten en attachments te verwerken hebt? Je hebt soms het gevoeld dat er een information overload memo’s, vakliteratuur en actualiteit op je afkomt?

Waarom deze opleiding?

De training snellezen biedt je een oplossing en leert je sneller te lezen en informatie beter te verwerken. Je bespaart een hoop tijd. Bovendien onthoud je de informatie beter en veranker je ze meer gestructureerd in je geheugen.

Na deze opleiding ben je in staat om:


je leessnelheid te verhogen
de vele informatie en prikkel die op je afkomen beter te verwerken
de opslag in je geheugen beter te structureren zodat je meer kan onthouden


Wat leer je in deze opleiding?

Verkennen


Inzicht in het brein: Hoe werken de ogen en het geheugen.
Leestest – hoe snel lees je?
Jouw huidige leesgebruiken.
Oefening: oogbeweging, oogbegeleiding en periferisch zicht.


Oogtechnieken


Oogtechnieken die je helpen sneller en beter te lezen?
Oefeningen in groeperen - begeleiden & versnellen.


Breintechnieken


Welke breintechnieken helpen je sneller en beter informatie op te nemen, op te roepen en te begrijpen?
Oefeningen


Toepassen & oefenen


Hoe verwerk je sneller brieven, rapporten, memo's, actualiteit, boeken?
Hoe verbeter je je leesgeheugen?
Technieken voor screenreading.


 

 

 
Program
Ontdek de verborgen schatten binnenin!